Om Novacore AB och VCI

För att ett emballage skall ha den bästa verkan är kunskap om vår produkt samt information om varför det rostar att rekommendera. Här vill vi hjälpa er ytterligare, genom att ge svar på vanliga frågor som uppkommer i samband med vår produkt. Om ni har en fråga som inte besvaras här, hör gärna av er till oss.

Under hur lång tid fungerar rostskyddsemballaget?

Hur länge rostskyddsemballaget skyddar metallen beror på många faktorer, vilket gör det svårt för oss att veta exakt hur lång tid den verksamma skyddstiden är. Kemikaliernas ångtryck och förpackningens täthet inverkar på hur länge V.C.I finns kvar i utrymmet. Omgivningens temperatur, luftfuktighet och närvaro av föroreningar påverkar också effektiviteten. Handsvett och smuts kan vid packning hamna på metallen och påverkar även hur väl V.C.I. kommer åt att skydda metallen. Dessa faktorer kan också öka själva korrosionsförloppet.

Därför är det viktigt att ha kunskap hur ni bör förpacka era produkter för att få det ultimata rostskyddet. Ofta kan ett gott skydd ges i sex till tolv månader efter packning i extrema miljöer och med enkelt emballage dvs. ni har inte packat ner er produkt i en tillslutande förpackning. I mindre aggressiva miljöer och när er produkt förpackas i någon form av tillslutande låda, kan rostskyddsemballaget ge ett bra skydd i fem till tio år.

Hur skall Novacores produkter lagras?

Våra produkter bör ej lagras i en fuktig miljö, utan 40-60% relativ fuktighet rekommenderas. Den mest gynnsamma temperaturen för lagring av våra produkter är +15°C till +25°C. Vi rekommenderar ej att våra produkter lagras i direkt solljus.

Varför rostar det?

Grundorsaken till metallkorrosion är att metallen inte är stabil i den omgivande miljön. De flesta metaller har en drivkraft att korrodera eftersom de vill efterlikna de malmer som de genom energitillförsel en gång har framställts från. En metall kan med omgivningen avge energi och bilda kemiska föreningar, oftast oxider eller hydratiserade oxider. Korrosionsprocessen innebär alltså att metallen strävar efter att återgå till sin oxiderade, ursprungliga form.

Då vi har riktat in oss på korrosion under transport och lagring spelar den omgivande miljön en stor roll, och då främst i luft under fuktiga förhållanden. Under dessa betingelser är korrosionen av elektronisk natur, varav det finns tre olika typer: korrosion i vatten och vattenlösningar, atmosfärisk korrosion och korrosion i jord.

En korrosionscell utgörs av anod, katod, och elektrolyt. Vid anoden sker en oxidation av metallen och vid katoden reduktion av ett ämne, t.ex. syre eller vätejoner. För att en metall skall angripas genom korrosion fodras således närvaro av dels ett ämne som kan reduceras, dels en elektrolyt som kan leda den elektriska strömmen i cellen, den s.k. korrosionsströmmen. Strömmen är ett mått på korrosionshastigheter och kan uttryckas i t.ex. mA/cm². Det är dock vanligare att ange ökningen av korrosionsdjupet (den korroderade yt-zonens djup) per tidsenhet, uttryckt i t.ex. 1mån/år.

Vad är V.C.I?

V.C.I. står för Volatile Corrosion Inhibitor. V.C.I. används tillsammans med emballagematerial för att förpacka metallprodukter så att de inte drabbas av korrosion under lagring eller transport.
Det finns olika typer av V.C.I. vars funktionssätt kan vara något olika.

Normalt handlar det om att de verksamma substanserna i V.C.I. avges från emballagematerialet och absorberas på metallytorna och genom sin närvaro förhindrar korrosion.

Verkningsmekanismerna kan exempelvis vara ökad yt-resistens, justerat pH, blockering av reaktiva platser på metallytan, göra ytan hydrofob etc. Det lager med aktiva substanser som bildas på metallytan är mycket tunt, endast några monolager (några molekyler tjockt). Det finns olika typer av V.C.I. varav de första V.C.I.-substanserna bestod av nitriter, den mest vanliga torde vara dicyklohexamoniumnitrit, förkortat DICHAN. Dessa typer av V.C.I. har dock nackdelar, t.ex. kan de orsaka miljö- och hälsoproblem, men de används ändå en del på grund av sitt låga pris. Den andra stora gruppen, och som vi använder oss av, består av baser. Denna grupp av V.C.I. orsakar dock inga nämnvärda miljö- och hälsoeffekter.


Om Novacore blomsterpapper

Novacore blommor AB är ett utvecklingsdrivet företag med pålitliga leveranser och en jämn hög kvalitet. Företaget är inriktat på pappersemballage för butiker. Försäljning sker genom återförsäljare, grossister och genom egen försäljning. Genom tillgång till gemensam forskning och utveckling samt produktion och logistik tillsammans med Novacore AB kan vi helt enkelt leverera till ett mer konkurrenskraftigt pris.

Blomsteremballage

  • Novacore arbetar effektivt med både stora och mindre beställningar
  • Novacore erbjuder kundanpassade lagerlösningar
  • Vårt blomsterpapper är testat och utvärderat med goda resultat
  • Vi arbetar med erkända konstnärer. Nya mönster och färger presenteras kontinuerligt

Miljö och Kvalité

Vi är ett företag som strävar efter hög standard samtidigt som vi vill kombinera det med miljömedvetenhet. Vi tycker det är viktigt att kunna leverera en produkt som vi kan stå för.

Vår produkt är en miljövänlig och effektiv metod mot rostangrepp. Metoden gör att du sparar tid. Du slipper torkande eller icke-torkande, varma eller kalla oljor, som ska appliceras genom doppning, sprutning eller målning på era produkter. Problem med olje-ångor och dålig lukt hör nu till det förflutna.

Om ni använder er av rostskyddsemballage förblir era produkter rena och ni slipper den besvärliga rengöringen efter rostskyddande oljor och transport-oljor, som dessutom är tidskrävande. Fördelarna är uppenbara; Novacores produkter är effektiva och miljövänliga rostskydd!

Miljöpolicy

Då vi är ett företag som värnar om miljön, är vi extra mån om att arbeta för en produkt- och arbetsmiljö som är den bästa ur miljöhänsyn. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och har en policy som vi lever efter.

✔ Vi ska tillverka och marknadsföra miljö- och kostnadsbesparande rostskyddsemballage till underleverantörer i Sverige, med hänsyn till miljöpåverkan.

✔ Vid planering av investeringar och inköp av varor och tjänster skall miljöfrågor beaktas.

✔ Produkter och tjänster som är mindre belastade för miljö skall förordnas framför en annan likvärdig produkt.

✔ Vi ska även klara kraven i lagar, förordningar och föreskrifter.

✔ Vi ska hushålla med energi.

✔ Novacore skall arbeta för att förebygga föroreningar och effektivisera transportbehoven. Vi ska arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar. Novacore skall föra en öppen dialog om miljöförhållanden till medarbetare och övriga intressenter.

✔ Det är vår övertygelse att dessa punkter är grundläggande för vår framtida konkurrenskraft.